X

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه یکی از زیر مجموعه های مرکز رشد حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایلام است. این دفتر با هدف تسهیل ارتباط بین دانشگاه با صنایع، موسسات تولیدی، درمانی، آموزشی و پژوهشی، اولویت بندی نیازهای صنایع و سازمان ها با هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت رفع این نیازها و همچنین گسترش پژوهش های تقاضا محور از اسفند 1397 فعالیت خود را شروع کرده است.

ازجمله فعالیتهای این دفتر، میتوان به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم نامه با سازمان های مختلف و مشاوره در زمینه مالکیت فکری، حمایت از پروژه های تحقیقاتی اشاره نمود.