X

استراتژی و اهداف

استراتژی و اهداف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

 1. ارتباط با دفتر ارتباط با صنعت در وزارت بهداشت و درمان و آشنایی با برنامه های آن
 2. ارتباط با دفتر ارتباط با صنعت دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مبادله تجربیات و اطلاعات
 3. برگزاری جلسات با کمیته های کارشناسی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به منظور تبادل نظر در زمینه های مختلف همکاری های تحقیقاتی
 4. انتشار اطلاعات و اخبار دفتر ارتباط با صنعت از طریق سایت مرکز رشد-دفتر ارتباط با صنعت به نشانی http://iro.medilam.ac.ir                                                             
 5. تهیه لیست "توانمندیهای آموزشی ، تحقیقاتی ، مشاوره ای و اجرایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در خصوص همکاری با صنایع و دستگاههای اجرایی" جهت عرضه به صنایع و دستگاههای اجرایی (سایت ارتباط با صنعت-منوی توانمندی ها)
 6. شناسایی دقیق صنایع ، کارخانجات و دستگاههای اجرایی با نظر سنجی از دانشکده ها ومراکز تحقیقاتی
 7. عقد تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه و صنایع یا دستگاههای اجرایی منطقه
 8. برنامه ریزی در جهت آشنا نمودن صنایع و دستگاههای اجرایی منطقه با توانایی های دانشگاه از طریق جلسات هم اندیشی و گفتگو با صاحبان صنایع و مدیران دستگاههای اجرایی
 9. دریافت اولویت های پژوهشی صنایع و دستگاههای اجرایی و ارائه آن به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاه
 10. فراهم نمودن زمینه همکاری صنایع و دستگاه های اجرایی با دانشگاه به هنگام برگزاری همایش ها، سمینارها، کنگره ها، کنفرانس ها و یا کارگاه های آموزشی در دانشگاه، استفاده از تسهیلات و هرگونه خدمات رفاهی از آنها، همچنین فراهم نمودن زمینه عرضه دست آوردها و تولیدات صنایع و دستگاه های اجرایی در قالب برگزاری نمایشگاه ها به هنگام برگزاری گردهمایی
 11. برنامه ریزی در خصوص بازآموزی شاغلین صنایع و دستگاه های اجرایی و زمینه های مرتبط با سلامت، داروسازی، صنایع غذایی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای محیط زیست توانبخشی و خدمات پرستاری
 12. برنامه ریزی های لازم جهت بازدید دو طرفه اعضای هیأت علمی دانشگاه و صنایع اقدام به منظور ارتقا زمینه های همکاری های دوطرفه
 13. نظارت دفتر ارتباط با صنعت در تمام مراحل اجرای پروژ های پژوهشی و طرح گزارش های میان دوره ای و نهائی پروژه ها در جلسات شورای مرکز رشد
 14. کلیه مکاتبات مرتبط با فعالیت های دفتر توسط مدیر دفتر تنظیم شده و ارسال به ریاست مرکز رشد و معاونت تحقیقات جهت امضا
 15. بایگانی کلیه صورتجلسات و مکاتبات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در دفتر ارتباط با صنعت