اولویتهای پژوهشی

اولویتهای تحقیقاتی سازمان ها

 

نام سازمان یا مرکز تحقیقاتی تاریخ لینک دانلود
سازمان صنعت ، تجارت، معدن 1399 لینک دانلود
مرکز تحقیقات زیست فناوری و گیاهان دارویی 1399 لینک دانلود
شرکت آب و فاضلاب استان ایلام  1399 لینک دانلود
سازمان پزشکی قانونی 1399 لینک دانلود
شرکت پتروشیمی 1399 لینک دانلود
سازمان پزشکی قانونی 1400 لینک دانلود
شرکت آب و فاضلاب استان ایلام 1400 لینک دانلود
شرکت پالایش گاز ایلام 1400 لینک دانلود
سازمان حفاظت محیط زیست استان ایلام 1400 لینک دانلود
شرکت پتروشیمی ایلام 1400 لینک دانلود
سازمان صنعت، معدن، تجارت استان ایلام 1400 لینک دانلود
سازمان ثبت احوال استان ایلام 1400 لینک دانلود
فرآخوان اولویت های پژوهشی سال 1400 1400 لینک دانلود
اولویت های پژوهشی شهرک های صنعتی  1400 لینک دانلود
اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام 1400

لینک دانلود

اولویت های پژوهشی آب و فاضلاب استان ایلام 1401 لینک دانلود