اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 مهر 1400

  انعقاد قرارداد عاملیت مالی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی ایلام و صندوق غیر دولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 5 ائین نامه اجرایی آن بند(ح) ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 4 اساسنامه صندوق و مصوبه مورخ 11/5/1394 هیأت وزیران به شماره 73318/ت 52231ه در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور قرارداد عاملیت مالی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی ایلام و صندوق غیردولتی پژوهش و فن آوری سلامت تهران منعقد گردید.

با انعقاد این قرارداد امید است همکاریهای مشترک پژوهشی و علمی ، طرح های مشترک تحقیقاتی  و دیگر طرح های پژوهشی گسترش یابد.

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز